Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

 1. Optiskt zoomområde
  Används för att zooma in bilden inom objektivets zoomområde.

  När ett motorzoomobjektiv är monterat visas zoommätaren för det optiska zoomområdet.
  När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat visas inte zoommätaren för det optiska zoomområdet.

 2. Smart zoomområde ()
  Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att delvis beskära bilden (fungerar bara när bildstorleken är inställd på [M] eller [S]).

 3. Klarbildszoomområde ()
  Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad. Ställ först in punkten [Zoominställning][På: Klarbildszoom] eller [På: Digital zoom].

 4. Digitalt zoomområde ()
  Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoominställning] är inställd på [På: Digital zoom].

OBS!

 • Standardinställningen för punkten [Zoominställning] är [Endast optisk zoom].
 • Standardinställningen för punkten [Bildstorlek] är [L]. Om du vill använda den smarta zoomen, så ändra [Bildstorlek]-inställningen till [M] eller [S].
 • De andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • Under HFR-tagning
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • När ett motorzoomobjektiv är monterat går det inte att använda [Zoom] under MENU. Om man förstorar bilden förbi det optiska zoomområdet går produkten automatiskt över till något annan [Zoom]-funktion än den optiska zoomen.
 • När någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 • När någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen används går följande funktioner inte att använda:
  • [Leende/Ans.avkän.]
  • Lock-on AF
  • [Auto. inramning]
 • Om du vill använda någon annan zoomfunktion än optisk zoom för att filma, så ställ in [Zoom] för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp(Tagn.)].