Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF vid fokusförst. (stillbild)

Det går att ställa in skärpan mer precist på motivet när autofokus används genom att förstora det område inom vilket skärpan ska ställas in. När det förstorade området visas går det att ställa in skärpan inom ett ännu mindre område än vid flexibel spotmätning.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [AF vid fokusförst.][På].
 2. MENU (Kamerainst.) → [Fokusförstoring].
  Den visade bilden förstoras.
  • Denna funktion går att ställa in för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp(Tagn.)].
  • Zoomförstoringen går att justera genom att trycka på i mitten på styrratten.
 3. Justera skärpeinställningsområdet genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten, och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
  • [AF vid fokusförst.]-funktionen stängs av efter tagningen.

Tips

 • Vi rekommenderar att du använder stativ för att kunna ange det område du vill förstora på ett precist sätt.
 • Det går att kontrollera autofokuspositionen genom att förstora den visade bilden. Om du vill ändra skärpepositionen så justera den på den förstorade skärmen och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

 • Det kan hända att skärmen blir oskarp i kanterna.
 • Det går inte att justera exponeringen eller vitbalansen medan bilden visas förstorad.
 • [AF vid fokusförst.] går inte att använda i följande fall:
  • I [Panorering]-läget
  • I filmläget
  • Under filminspelning
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och tagningsläget är inställt på något annat än P/A/S/M.
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning].
  • När en objektivadapter används (säljs separat).
 • När bilden visas förstorad går det inte att använda följande funktioner:
  • [Ögon-AF]
  • [Mittenlås på AF]
  • [Eye-Start AF]
  • [För-AF]
  • [Leende/Ans.avkän.]
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Auto. inramning]