Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Fader

Pomoću sljedećih efekata možete snimiti prijelaze koji pojačavaju intervale između prizora. Odaberite željeni efekt u načinu [STBY] (odtamnjenje) ili [REC] (zatamnjenje).

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Fader] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
ne upotrebljava efekt.
White Fader():

odtamnjuje/zatamnjuje uz bijeli efekt.

A: zatamnjenje

B: odtamnjenje

Black Fader():

odtamnjuje/zatamnjuje uz crni efekt.

Slike snimljene pomoću efekta [Black Fader] mogu se činiti tamnima na zaslonu indeksa.

A: zatamnjenje

B: odtamnjenje

Napomena

  • Kada pritisnete START/STOP, postavka se briše.