Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

USB Power Supply

Postavite treba li se upotrebljavati funkcija USB napajanja kada se proizvod poveže s adapterom za izmjeničnu struju ili USB uređajem, na primjer prilikom povezivanja s računalom.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB Power Supply].

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
napajanje se uključuje nakon uspostavljanja veze putem ugrađenog USB kabela.
Off:
napajanje se ne uključuje nakon uspostavljanja veze putem ugrađenog USB kabela.

Napomena

  • Ako ste tu postavku promijenili dok je na proizvod bio priključen ugrađeni USB kabel, isključite ugrađeni USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Postavka [USB Power Supply] funkcionira samo kada je proizvod priključen na USB uređaj koji je kompatibilan sa standardom izvora napajanja od 500 mA.
  • Kada je proizvod povezan na USB uređaj koji je kompatibilan sa standardom napajanja od 500 mA, dostupne su samo funkcije reprodukcije.