Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Odabir stavki na LCD zaslonu

Odaberite stavke na LCD zaslonu pomoću višestrukog birača.

  1. Pomaknite višestruki birač prema /// da biste odabrali željenu stavku.
  2. Pritisnite sredinu višestrukog birača da biste završili odabir.