Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

File Number

Možete da izaberete način na koji se dodeljuju brojevi datotekama fotografija/MP4 filmova.

  1. – [Setup] – [Media Settings] – [File Number] – željena postavka.

Opis stavki menija

Series (podrazumevana postavka):

Brojevi datoteka fotografija/MP4 filmova se dodeljuju redom. Broj datoteke se uvećava svaki put kada snimite fotografiju/MP4 film.

Čak i kada zamenite memorijsku karticu, brojevi datoteka se dodeljuju redom.

Reset:
Brojevi datoteka se dodeljuju redom, prateći najveći broj datoteke koji postoji na mediju za snimanje. Kada memorijska kartica bude zamenjena drugom, broj datoteke se dodeljuje za svaku memorijsku karticu.