Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O upotrebi i održavanju

O snimanju

 • Pre nego što započnete snimanje, isprobajte funkciju snimanja da biste se uverili da se slika i zvuk snimaju bez ikakvih problema.
 • Nije moguća nadoknada za sadržaj snimaka, čak i ako su snimanje ili reprodukcija onemogućeni zbog kvara ovog proizvoda, medijuma za snimanje i sličnih razloga.
 • Sistemi boja na TV-u se razlikuju u zavisnosti od zemlje/regiona. Da biste videli snimke na TV-u, potreban vam je TV koji podržava format signala za ovaj proizvod.
 • Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude u suprotnosti sa zakonom o autorskim pravima.

LCD monitor

 • LCD monitor je proizveden tehnologijom izuzetno visoke preciznosti, pa ima procenat funkcionalnih piksela od najmanje 99,99%. Međutim, na LCD monitoru mogu stalno da se prikazuju sitne crne tačke i/ili sjajne tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalan rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji način.

  A: Bele, crvene, plave ili zelene tačke

  B: Crne tačke

O ovom Vodiču za pomoć, ilustracijama i prikazima na ekranu

 • Primeri slika korišćeni u ovom Vodiču za pomoć za potrebe ilustrovanja snimljeni su digitalnim fotoaparatom i stoga mogu da se prikažu različito od slika i indikatora na ekranu koji se zaista prikazuju na ovom proizvodu. Takođe, ilustracije ovog proizvoda i njegovi indikatori na ekranu su prenaglašeni ili pojednostavljeni zbog razumljivosti.
 • Dizajn i specifikacije ovog proizvoda i prateće opreme su podložni promenama bez najave.
 • U ovom Vodiču za pomoć, DVD diskovi snimljeni u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) nazivaju se AVCHD diskovi.
 • U ovom Vodiču za pomoć, unutrašnja memorija (modeli sa unutrašnjom memorijom) i memorijska kartica nazivaju se „mediji za snimanje“.

O mestu za korišćenje i skladištenje

 • Ovaj proizvod nije otporan na prašinu, vlagu ili vodu.
 • Nemojte držati ovaj proizvod za sledeće delove, a takođe nemojte držati ovaj proizvod za poklopce priključaka.

  A: LCD monitor

  B: Ugrađeni USB kabl

  C: Komplet baterija

 • Ne usmeravajte ovaj proizvod u pravcu sunca. To može da dovede do kvara ovog proizvoda. Snimajte slike sunca samo u uslovima slabog svetla, poput sutona.
 • Ne koristite niti skladištite ovaj proizvod i dodatnu opremu na sledećim lokacijama:
  • Na bilo kom veoma toplom, hladnom ili vlažnom mestu. Nikad ih ne ostavljajte izložene temperaturama iznad 60 °C (140 °F), kao što je na direktnom suncu, blizu grejača ili u automobilu koji je parkiran na suncu. To može da izazove kvar ili deformaciju.
  • Blizu jakih magnetnih polja ili mehaničkih vibracija. Ovaj proizvod može da se pokvari.
  • Blizu jakih radio talasa ili radijacije. Ovaj proizvod možda neće moći da snima pravilno.
  • Blizu uređaja sa tjunerom kao što su TV ili radio. Mogu se javiti smetnje.
  • Na peščanoj plaži ili bilo kom prostoru sa dosta prašine. Ako pesak ili prašina dospe u ovaj proizvod, može doći do kvara. Ponekad ovakav kvar nije moguće popraviti.
  • Blizu prozora ili na otvorenom prostoru, gde LCD monitor, tražilo ili objektiv mogu biti izloženi direktnom suncu. To oštećuje LCD monitor.
 • Za jednosmerno ili naizmenično napajanje, koristite dodatnu opremu koja je preporučena u ovom uputstvu.
 • Ne izlažite ovaj proizvod vlazi, na primer, kiši ili morskoj vodi. Ako se ovaj proizvod pokvasi, može doći do kvara. Ponekad ovakav kvar nije moguće popraviti.
 • Ako u kućište dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite ovaj proizvod i odnesite ga na proveru kod Sony prodavca pre nastavka upotrebe.
 • Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
 • Kada ne koristite ovaj proizvod, držite LCD monitor zatvoren.
 • Nemojte rukovati ovim proizvodom ako je omotan nekim objektom, recimo peškirom.
 • Kada iskopčavate kabl, povucite ga držeći utikač a ne kabl.
 • Ne oštećujte kabl postavljanjem teških predmeta na njega.
 • Ne koristite deformisan ili oštećen komplet baterija.
 • Održavajte metalne kontakte čistim.
 • Ako dođe do curenja elektrolitske tečnosti iz baterije:
  • Obratite se lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
  • Vodom uklonite tečnost koja je došla u kontakt sa kožom.
  • Ako tečnost dospe u oči, isperite oči sa dosta vode i obratite se lekaru.

Kada ovaj proizvod ne koristite dugo vremena

 • Da biste očuvali ovaj proizvod u optimalnom stanju tokom dugo vremena, jednom mesečno ga uključite i pustite da radi snimajući i reprodukujući slike.
 • U potpunosti ispraznite komplet baterija pre skladištenja.

Napomena o temperaturi ovog proizvoda/kompleta baterija

 • Kada temperatura ovog proizvoda ili kompleta baterija postane ekstremno visoka ili ekstremno niska, možda nećete moći da snimate ili reprodukujete sadržaje na njemu, što je posledica funkcija ovog proizvoda koje su se aktivirale u tim situacijama. U tom slučaju, prikazuje se indikator na LCD monitoru.

Napomene o punjenju putem ugrađenog USB kabla

 • Punjenje možda neće biti moguće na svim računarima.
 • Ako ovaj proizvod povežete sa prenosnim računarom koji nije priključen na izvor napajanja, baterija prenosnog računara će početi da se prazni. Ne ostavljajte ovaj proizvod povezan sa računarom na taj način.
 • Ne garantuje se uspešno punjenje na lično sklopljenom računaru, konvertovanom računaru ili kroz USB čvorište. Ovaj proizvod možda neće raditi ispravno u zavisnosti od USB uređaja koji je korišćen na računaru.

LCD monitor

 • Ne pritiskajte LCD monitor prekomerno, jer to može dovesti do neujednačenih boja i drugih oštećenja.
 • Ako ovaj proizvod koristite na hladnom mestu, slika na LCD monitoru se može prikazati kao „razmazana“. To nije kvar.
 • Tokom korišćenja ovog proizvoda, zadnja strana LCD monitora može da se zagreje. To nije kvar.

O unapred instaliranoj punjivoj bateriji

 • U ovom proizvodu se nalazi unapred instalirana punjiva baterija koja služi za zadržavanje datuma, vremena i drugih podešavanja, čak i kada je LCD monitor zatvoren. Unapred instalirana punjiva baterija se uvek puni dok je ovaj proizvod povezan na zidnu utičnicu putem adaptera za naizmeničnu struju ili dok je umetnut komplet baterija. Punjiva baterija će se potpuno isprazniti za oko 2 meseca ako uopšte ne koristite ovaj proizvod. Napunite unapred instaliranu punjivu bateriju pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod. Međutim, čak i ako unapred instalirana punjiva baterija nije napunjena, to neće uticati na rad ovog proizvoda, osim na beleženje datuma snimanja.
  Kako da napunite unapred instaliranu punjivu bateriju
  Povežite ovaj proizvod sa zidnom utičnicom preko isporučenog adaptera za naizmeničnu struju i ostavite ga tako sa zatvorenim LCD monitorom duže od 24 sata.