พิมพ์

วิธีที่ทำให้ไฟ illumination LED สว่างขึ้น

สีบาง สี จะปรากฏที่กึ่งกลางด้าน ล่าง ของทีวีเพื่อระบุกิจกรรมหรือสถานะที่แน่ชัด


สีขาว “สว่าง” หรือ “กะพริบ”
  • เมื่อหน้าจอปิด
  • เมื่อทีวีกำลังเปิด
  • เมื่อได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
  • เมื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์
ฯลฯ

สีฟ้าเขียว “กะพริบ”
  • เมื่ออุปกรณ์มือถือ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ) กำลังเชื่อมต่อกับทีวีบนเครือข่ายที่บ้าน
ฯลฯ

สีอำพัน “สว่าง”
  • เมื่อมีการตั้งเวลาเปิด
  • เมื่อมีการตั้งเวลาปิด
  • เมื่อมีการตั้งเวลาบันทึก (ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ประเทศ/ท้องที่)
ฯลฯ

สีชมพู “สว่าง”
  • เมื่อทีวีกำลังบันทึก (ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ประเทศ/ท้องที่)