พิมพ์

การลงทะเบียนอุปกรณ์ USB HDD (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

เชื่อมต่อและลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB กับทีวีของท่านเพื่อบันทึกการออกอากาศแบบดิจิตอล

เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDD USB เข้ากับช่อง USB ของทีวีที่มีเครื่องหมาย “HDD REC” (หากมีช่อง USB สีน้ำเงิน ช่องนั้นจะรองรับการบันทึก HDD)

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น
 1. อุปกรณ์ HDD USB
 2. สาย USB (ไม่ให้มาด้วย)
 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDD USB เข้ากับช่อง USB3 (สีน้ำเงิน) ที่มีเครื่องหมาย “HDD REC” บนทีวีของท่าน
 2. เปิดอุปกรณ์ HDD USB
 3. รอจนกระทั่งหน้าจอ [เชื่อมต่อไดรฟ์ USB แล้ว] แสดงขึ้น
 4. เลือก [ลงทะเบียนสำหรับการบันทึก]
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB

หมายเหตุ

 • หากข้อความ “ตรวจไม่พบ USB HDD สำหรับการบันทึก” แสดงขึ้นในระหว่างการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความและตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ HDD USB สำหรับบันทึกเชื่อมต่ออยู่กับช่อง USB3 (สีน้ำเงิน) หรือไม่
  หากทีวีไม่รับรู้อุปกรณ์ HDD USB สำหรับบันทึกแม้จะตรวจเช็คการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB อีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์มีการลงทะเบียนเป็นอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การบันทึกไว้แล้ว ([ที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์]) ให้ดู “ไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ USB HDD ได้ (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)” เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB อีกครั้งสำหรับการบันทึก

คำแนะนำ

 • ท่านยังสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB กับทีวีได้โดยการเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] — [การลงทะเบียน HDD]

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB

 1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] — [การยกเลิกการลงทะเบียน HDD] — อุปกรณ์ที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน