พิมพ์

ภาพรวมของ BRAVIA Sync

หากอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync(เช่น เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์, AV รีซีฟเวอร์) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของ TV ได้