พิมพ์

การปรับการตั้งค่า BRAVIA Sync

 1. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 2. การเปิดใช้งาน [การควบคุม BRAVIA Sync] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [การตั้งค่า BRAVIA Sync] — [การควบคุม BRAVIA Sync]
 3. เปิดใช้งาน BRAVIA Sync บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ Sony BRAVIA Sync บางรุ่นและเปิดเครื่องพร้อมกับเปิดใช้งาน [การควบคุม BRAVIA Sync] BRAVIA Sync จะทำงานบนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง (ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ท้องที่/ประเทศของท่าน)

[ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ]
หากปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดทีวี
[เปิดทีวีอัตโนมัติ]
หากปิดใช้งาน ทีวีจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
[รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync]
แสดงรายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync
[ปุ่มควบคุมเครื่องมือ]
ช่วยให้ท่านตั้งค่าปุ่มเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI

การใช้รายการซิงโครไนซ์

 1. กดปุ่ม SYNC MENU จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการในรายการซิงโครไนซ์

คำแนะนำ

 • หากท่านกดปุ่ม SYNC MENU หน้าจอโปรโมชั่นจะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI
  • ปิดใช้งาน [การควบคุม BRAVIA Sync]