พิมพ์

ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเมื่อใช้กับ ชุด โฮมเธียเตอร์

  • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
  • ตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก] เป็น [เสียงออก (คงที่)] ในการตั้งค่า [การปรับเสียง]
  • หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]
  • หากท่านเลือกช่องสัญญาณ อนาล็อก (RF) และระบบแสดงภาพไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนระบบออกอากาศของทีวี กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [การตั้งค่าอนาล็อก] — [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง] — [ระบบทีวี] (อาจไม่สามารถใช้งาน [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง] ได้ หรือชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศ/สถานการณ์)
  • ในบางรุ่น หากตั้งค่า [ลำโพง] เป็น [ลำโพงทีวี] และตั้งค่า [การเพิ่มคุณภาพความละเอียดสูง (DSEE HX)] เป็น [อัตโนมัติ] จะไม่มีเสียงออกจาก DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  • ตั้งค่า [ระดับช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] ให้อยู่ในระดับสูงสุดในการตั้งค่า [การปรับเสียง]
  • เมื่อใช้งานช่องสัญญาณเข้า HDMI พร้อมกับ Super Audio CD หรือ DVD-Audio DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) อาจไม่มีสัญญาณเสียงส่งออกมา