พิมพ์

เสียงหรือวิดีโอถูกตัดเป็นบางครั้ง

  • อุปกรณ์ที่มีการปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สายอื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ อาจรบกวนการทำงานของฟังก์ชั่น การสะท้อนหน้าจอ ที่ใช้ LAN ไร้สาย ติดตั้งทีวีหรืออุปกรณ์ Sony ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับฟังก์ชั่น การสะท้อนหน้าจอ (เช่น Xperia บางรุ่น) ให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวหรือปิดอุปกรณ์ หากทำได้
  • ความเร็วในการสื่อสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะห่าง หรือสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ, การกำหนดค่าอุปกรณ์, สภาวะของคลื่นวิทยุ, ความแออัดของเส้นทางการสื่อสารข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน การสื่อสารอาจถูกตัดขาดในบางครั้งเนื่องมาจากสภาวะของคลื่นวิทยุ