In

Cài đặt IR Blaster để điều khiển đầu thu số mặt đất (đầu thu qua cáp/vệ tinh) (chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với IR Blaster)

Thực hiện [Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu] trong [Cài đặt IR Blaster] cho phép bạn điều khiển đầu thu qua cáp/vệ tinh từ menu được hiển thị bằng cách bấm nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa. Nếu điều khiển từ xa cũng có nút EXT.BOX MENU thì bạn có thể bấm nút đó để sử dụng điều khiển từ xa cho các thao tác trên đầu thu qua cáp/vệ tinh như hiển thị menu của đầu thu qua cáp/vệ tinh.

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster] — [Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu].
  2. Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.

Mẹo

  • IR Blaster có thể điều khiển thiết bị thu AV. Để cài đặt thiết bị thu AV, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster] — [Thiết lập điều khiển thiết bị thu AV].
  • Nếu thiết bị thu AV là thiết bị tương thích BRAVIA Sync thì không cần IR Blaster.

Lưu ý

  • Một số thiết bị bên ngoài có thể không phản hồi một số nút trên “Menu thao tác”.
  • Nếu bạn bấm và giữ nút trên điều khiển từ xa, hoạt động có thể không hoạt động. Thay vào đó, hãy thử bấm nút nhiều lần.