Помощно ръководство

Записи
(Само за определени региони/страни/модели телевизори)

Натиснете HOME в цифров режим Изберете [Списък със заглавия], [Списък на таймера], [Списък на грешки] или [Ръчен таймер за запис] от менюто [Записи].

Забележка
  • Натиснете бутона REC, за да запишете текущо гледаната програма в цифров режим с функцията USB HDD запис.
  • Уверете се, че сте свързали HDD към телевизора, преди извършване на запис.