Οδηγός βοήθειας

Εγγραφές
(Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης)

Πιέστε το HOME στην ψηφιακή λειτουργία Επιλέξτε [Λίστα τίτλων], [Λίστα χρονοδιακοπ.], [Λίστα σφαλμάτων] ή [Χειροκ. χρονόμετρο REC] στο μενού [Εγγραφές].

Σημείωση
  • Πατήστε το κουμπί REC για να εγγράψετε το πρόγραμμα που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή σε ψηφιακή λειτουργία με τη λειτουργία εγγραφής USB HDD.
  • Φροντίστε να συνδέσετε τον HDD στην τηλεόραση πριν την εγγραφή.