Οδηγός βοήθειας

Χρήση συσκευών ήχου και εικόνας

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Πιέστε το Κουμπί INPUT για να εμφανίσετε την πηγή εισόδου και επιλέξτε την επιθυμητή πηγή εισόδου.

  Το επισημασμένο στοιχείο επιλέγεται εάν περάσουν 5 δευτερόλεπτα χωρίς να εκτελέσετε κάποιο χειρισμό.

Σημείωση
 • Αν συνδέσετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα που δεν συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) με χρήση καλωδίου HDMI, πρέπει να συνδέσετε ένα οπτικό καλώδιο ήχου στην υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* προκειμένου να εξαχθεί ψηφιακός ήχος.
 • Κατά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο High Speed HDMI το οποίο να φέρει λογότυπο του τύπου καλωδίου. Όταν συσκευές που υποστηρίζουν αναλύσεις High-Quality HDMI όπως 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 συνδέονται στις εισόδους HDMI IN 2 ή IN 3, χρησιμοποιήστε καλώδιο Premium High Speed HDMI το οποίο να υποστηρίζει ταχύτητα 18 Gbps και να φέρει το λογότυπο HDMI.
 • Αν συνδέσετε μονοφωνικό εξοπλισμό, συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή L (mono).
 • Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.

Για να χρησιμοποιήσετε συσκευές BRAVIA Sync

Αν συνδέσετε την τηλεόραση με μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να τις χειριστείτε ταυτόχρονα.

Φροντίστε να έχετε εκτελέσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκ των προτέρων. Θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τον Έλεγχο λειτουργίας BRAVIA Sync τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συνδεδεμένη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] για τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε στην τηλεόραση. [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync]

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής για τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε στη συνδεδεμένη συσκευή.

SYNC MENU

Πιέστε το κουμπί SYNC MENU για να εμφανιστεί το Μενού BRAVIA Sync και έπειτα επιλέξτε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό HDMI από το στοιχείο [Επιλογή συσκευής].
Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία από το Μενού BRAVIA Sync.

Χειρισμός συσκευής:
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο [Χειρισμός συσκευής], για να χειριστείτε συσκευές που είναι συμβατές με τον Έλεγχο λειτουργίας BRAVIA Sync. Επιλέξτε μεταξύ των στοιχείων [Home (Μενού)], [Επιλογές], [Λίστα περιεχομένων] και [Απενεργοποίηση], για να χειριστείτε τη συσκευή.
Ηχεία:
Επιλέξτε [Ηχείο Τηλεόρασης] ή [Ηχοσύστημα] για να εξαγάγετε τον ήχο της τηλεόρασης από το ηχείο τηλεόρασης ή τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.
Χειρισμός τηλεόρασης:
Χρησιμοποιήστε το μενού [Χειρισμός τηλεόρασης], για να χειριστείτε την τηλεόραση από το μενού [Home (Μενού)] ή [Επιλογές].
Επιστροφή στην τηλεόραση:
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα της τηλεόρασης.

Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

(Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα/Κατακόρυφη συχνότητα)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Δεν υποστηρίζεται ανάλογα με το μοντέλο σας.
 • Όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI, ο χρονισμός 1080p και 720p θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός PC για το Φορμά Οθόνης.

Άλλα σήματα εισόδου βίντεο

Οι ακόλουθες μορφές βίντεο μπορούν να προβληθούν ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (μόνο μοντέλα 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (μόνο μοντέλα 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (μόνο μοντέλα 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (μόνο μοντέλα 4K)
 • Δεν υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.
 • Όταν η είσοδος είναι 4096 x 2160p και το στοιχείο [Φορμά Οθόνης] έχει οριστεί σε [Κανονικό], η ανάλυση προβάλλεται ως 3840 x 2160p.
  Για προβολή σε 4096 x 2160p, ρυθμίστε το στοιχείο [Φορμά Οθόνης] σε [Πλήρες 1] ή [Πλήρες 2].
 • Υποστηρίζεται μόνο από HDMI IN 2/3 ανάλογα με το μοντέλο σας.
Σημείωση
 • Η έξοδος 1920 x 1080/60 Hz ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον υπολογιστή σας. Ακόμα κι αν επιλέξετε την έξοδο 1920 x 1080/60 Hz, το πραγματικό σήμα εξόδου ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετικό σήμα βίντεο.