Отпечатване

Как светят LED индикаторите

Можете да проверите статуса на телевизора, като погледнете как светва LED индикаторът.

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

  1. LED индикатор за гласова функция (Долу вляво на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)
  2. LED индикатор Реакция при управлениецентралната долна част на телевизора.)

* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

LED индикатор за гласова функция

“Включва се” и “мига”, когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра. Начинът, по който свети LED индикаторът, зависи от състоянието на връзката със сървъра.

Забележка

  • Можете да използвате вградения микрофон на телевизора, когато Превключвател на вградения микрофон е включен. За местоположението на превключвателя на вградения микрофон вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
  • След като натиснете бутона за микрофона/Google Асистент на дистанционното управление и завършите активирането на вградения микрофон на телевизора, LED индикаторът за гласова функция светва в жълто при изключване на вградения микрофон на телевизора (когато е включен, LED индикаторът Реакция при управление свети в жълто).

LED индикатор Реакция при управление

Свети постоянно или мига в бяло, когато телевизорът се включва, когато приема сигнали от дистанционното управление или при актуализиране на софтуера посредством USB памет.
Когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)
* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.
Когато Превключвател на вградения микрофон е включено, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)
* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.