Отпечати

Користење на водичот за помош

Овој водич за помош објаснува како се користи телевизорот. Исто така, во Setup Guide може да видите описи како се инсталира телевизорот, а во Reference Guide информации како спецификации и монтажа на ѕид на овој телевизор.

Верзии на водичот за помош

Има две верзии на водичот за помош: вградена верзија и интернет верзија. Интернетскиот водич за помош ги содржи најновите информации.
Интернетскиот водич за помош се прикажува автоматски кога телевизорот е поврзан на интернет, во спротивно, се прикажува вградениот водич за помош.

Напомена

  • За да ги користите најновите функции опишани во водичот за помош, може ќе треба да го ажурирате софтверот на телевизорот. За детали за ажурирањата на софтверот, видете на страницата Софтверски ажурирања.
  • Имињата на поставките во водичот за помош може да се разликуваат од прикажаните на телевизорот во зависност од датумот на пуштање во продажба на телевизорот или моделот/земјата/регионот.
  • Сликите и илустрациите употребени во водичот за помош може да се разликуваат во зависност од моделот на вашиот телевизор.
  • Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без известување.
  • Водичот за помош содржи описи вообичаени за сите модели/региони/земји. Некои описи на функциите не важат, зависно од вашиот модел/регион/земја.

Совет

  • За да видите дали телевизорот е опремен со некоја од функциите опишани во водичот за помош, видете во Reference Guide или на интернет-страницата на Sony.
  • Овој водич за помош е напишан за сите региони/земји. Некои описи во овој водич за помош може да не важат за некои региони и земји.