Отпечати

Користење Wi-Fi за поврзување на телевизорот со интернет/мрежа

Вградениот уред за безжична LAN врска ви овозможува пристап до интернет и уживање во придобивките на мрежно работење во околина без кабли.

Илустрација на начинот на поврзување
 1. Компјутер
 2. Безжичен рутер
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Поставете го вашиот безжичен рутер.
  За детали, погледнете го упатството за користење на вашиот безжичен рутер или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 2. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет].
 3. Изберете ја мрежата со којашто сакате да се поврзете и поставете ја лозинката.
  Ако телевизорот не може да се поврзе на интернет/мрежа, погледнете на страницата Телевизорот не може да се поврзе со интернет/мрежа..

За да го исклучите вградениот уред за безжична LAN врска

 1. За да се оневозможи [Wi-Fi], притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi].

Совет

 • За течно стримување видео:
  • Сменете ги поставките на безжичниот рутер во мрежен стандард со голема брзина како 802.11n ако е можно.
   За детали за тоа како да ја промените поставката, погледнете го упатството за користење на вашиот безжичен рутер или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
  • Ако со горната постапка не се постигне подобрување, променете ја поставката на вашиот безжичен рутер на 5GHz, што може да помогне во подобрувањето на квалитетот на стримувањето видео.
  • Фреквенцијата од 5GHz може да не е поддржана во зависност од вашиот регион/држава. Ако фреквенцијата од 5GHz не е поддржана, телевизорот може да се поврзе со безжичен рутер само користејќи ја фреквенцијата од 2,4GHz.

Напомена

 • Од безбедносни причини, особено се препорачува да го поврзете телевизорот на интернет преку рутер/модем што има функционалност на рутер. Директното поврзување на телевизорот со интернет може да го изложи на безбедносни ризици, како екстракција или менување на содржината или личните информации.
  Контактирајте со давателот на услуги или мрежниот администраторот за да потврдите дека вашата мрежа има функционалност на рутер.
 • Потребните мрежни поставки може да се различни, зависно од операторот или рутерот. За детали, погледнете ги упатствата за употреба испорачани од интернет провајдерот или оние испорачани со рутерот. Исто така, можете да стапите во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 • Ако ја изберете опцијата [Прикажи лозинка] на екранот за внесување лозинка, прикажаната лозинка можат да ја видат и други.