Отпечати

Поврзување на мрежа со помош на LAN кабел

Поврзување на мрежа со помош на LAN кабел

Кабелската LAN врска ви овозможува пристап до интернет и до вашата домашна мрежа.

Осигурете се дека со помош на рутер ќе бидете поврзани со интернет или домашна мрежа.

Илустрација на начинот на поврзување
 1. Кабел за LAN
 2. Компјутер
 3. Рутер
 4. Модем
 5. Интернет
 1. Поставете го вашиот LAN рутер.
  За детали, погледнете го упатството за користење на вашиот LAN рутер или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).

Напомена

 • Од безбедносни причини, особено се препорачува да го поврзете телевизорот на интернет преку рутер/модем што има функционалност на рутер. Директното поврзување на телевизорот со интернет може да го изложи на безбедносни ризици, како екстракција или менување на содржината или личните информации.
  Контактирајте со давателот на услуги или мрежниот администраторот за да потврдите дека вашата мрежа има функционалност на рутер.
 • Потребните мрежни поставки може да се различни, зависно од операторот или рутерот. За детали, погледнете ги упатствата за употреба испорачани од интернет провајдерот или оние испорачани со рутерот. Исто така, можете да стапите во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).