Отпечати

Поврзување терминал

Типовите и облиците на достапните приклучоци се разликуваат зависно од вашиот телевизор.
За локацијата на приклучоците, погледнете во Setup Guide (печатеното упатство).

ТерминалОпис
Слика на приклучокот USB HDD REC
USB HDD REC
Се поврзува со USB HDD-уред или дигитален фотоапарат/видеокамера/USB-мемориски уред.
Функцијата за снимање со USB HDD е достапна само во одредени региони/земји/модели на телевизори.
Слика на приклучокот AV IN
AV IN
Се поврзува со видеорекордер/опрема за видеоигри/DVD-плеер/видеокамера/надворешен уред.*1
За комбинирана врска, користете аналоген продолжителен кабел (не е доставен).
*1 За надворешен уред којшто има само SCART AV OUT, користете SCART-RCA-адаптер и аналоген продолжителен кабел.
За повеќе информации за обликот на аналогниот продолжителен кабел, погледнете во Поврзување Blu-ray или DVD плеер.
Слика на приклучокот на слушалките
(слушалки)
Се поврзува со приклучокот на слушалките за слушање звук од телевизорот. Поддржува само мини стерео приклучок со 3 пола.

Напомена

 • Не може да го слушате звукот истовремено и од слушалките и од звучниците на телевизорот.
Слика на влезот HDMI IN.
HDMI IN
Се поврзува со HDMI-уред. HDMI-интерфејсот може да пренесува дигитално видео и аудио на еден кабел. За да уживате во висококвалитетни 4K-содржини, поврзете Premium High Speed HDMI Cable(s) и следете ги упатствата прикажани на екранот за поставување [Формат на HDMI сигнал] на приклучокот HDMI IN.
Слика на приклучок HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Ако користите HDMI уред што поддржува видеоизлез во 8K или 4K 100/120 Hz, поврзете го Ultra High Speed HDMI Cable, и следете ги упатствата прикажани на екранот за поставување [Формат на HDMI сигнал] на приклучокот HDMI IN.

Напомена

 • Поддршката за 4K 100 Hz зависи од земјата/регионот.
Слика на приклучок HDMI IN SUPPORT 8K или 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
Ако користите HDMI уред што поддржува видеоизлез во 4K 100/120 Hz, поврзете го Ultra High Speed HDMI Cable, и следете ги упатствата прикажани на екранот за поставување [Формат на HDMI сигнал] на приклучокот HDMI IN.

Напомена

 • Поддршката за 4K 100 Hz зависи од земјата/регионот.
Слика на приклучокот HDMI IN eARC/ARCСлика на приклучокот HDMI IN ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
За поврзување аудио систем што поддржува eARC (Enhanced Audio Return Channel) или ARC (Audio Return Channel), поврзете со HDMI приклучокот означен какоeARC/ARC“ на телевизорот. Тоа е функција што испраќа аудио во аудио систем што поддржува eARC/ARC преку HDMI-кабел. Ако аудио системот не поддржува eARC/ARC, треба да го поврзете со DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Слика на приклучокот DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Се поврзува на аудио систем со оптички аудио-влез.
Кога поврзувате аудио систем што не е компатибилен со ARC преку HDMI-кабел, треба да поврзете оптички аудио-кабел со DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) за излез на дигитален звук.
Слика на влезот ANTENNA
(RF-влез)
Се поврзува со кабел/антена/надворешен уред.

Напомена

 • Кога го поврзувате кабелот со влезот за кабел/антена, затегнете само со прсти, бидејќи прекумерното затегнување на врската може да го оштети телевизорот.
Слика на приклучокот MAIN/SUB
(влез за сателитски уред)
Се поврзува со сателитскиот влез.
Чекори за поврзување: SUB.MAIN → Антена.
За приклучок SUB., поврзете само кога користите двоен сателитски приемник, освен за Единечна кабелска дистрибуција EN50494 (зависи од моделот).
Слика на влезот LAN
LAN
Поврзете го со рутер.
Поврзете го на интернет со помош на LAN-кабел.
Слика на отворот CAM
CAM (модул за условен пристап)
Обезбедува пристап до платени телевизиски услуги. За детали, погледнете го упатството за користење доставено со вашиот CAM.

Напомена

 • Не поврзувајте ја smart-картичката директно во отворот CAM на телевизорот. Таа мора да се постави во модулот за условен пристап обезбеден од овластениот продавач.
 • CAM не е поддржан во некои земји/области. Проверете кај овластениот продавач.
 • Може да се појави порака CAM при префрлање на дигитална програма ако претходно сте користеле видео на интернет.
 • Не отстранувајте ја лажната картичка или капакот (достапноста зависи од моделот на телевизорот) од отворот CAM на телевизорот, освен за вметнување smart-картичка поставена во CAM.
Слика на приклучокот CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
За да ги користите звучниците на телевизорот како централен звучник, поврзете го излезот на вашиот AV-приемник со CENTER SPEAKER IN на телевизорот.
За да ги користите звучниците на телевизорот како централен звучник, притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Звучници] — [Аудио систем].

Напомена

 • Пред да поврзете кабли, исклучете го кабелот за наизменична струја и од телевизорот и од AV-приемникот.
 • Доколку не го користите CENTER SPEAKER IN терминалот или S-CENTER SPEAKER IN​ влезот, променете ја следнава поставка за да се спречи шум од звучниците.
  Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач и оневозможете [Режим за централниот ТВ звучник] во [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез].
Слика на приклучокот S-CENTER SPEAKER IN
S-CENTER SPEAKER IN​
Го поврзува телевизорот и аудио уредот со излез/приклучок S-CENTER OUT користејќи Кабел за режим за централниот ТВ звучник. Пред поврзување, треба да го исклучите од штекер кабелот за напојување со наизменична струја (мрежен кабел) на телевизорот и аудио уредот што треба да се поврзе.
За детали, погледнете во Користење на телевизорот како централен звучник (само модели со Режим за централниот ТВ звучник).

Напомена

 • Доколку не го користите терминалот CENTER SPEAKER IN или влезот S-CENTER SPEAKER IN​, ќе треба да ги извршите следниве чекори за да се спречи шум од звучниците.
  Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач и оневозможете [Режим за централниот ТВ звучник] во [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез].