Отпечати

Излез на аудио од аудио систем

Со телевизорот може да поврзувате аудио системи како на пример AV приемници или звучници во вид на лента. Изберете метод на поврзување подолу согласно спецификациите на аудио системот што сакате да го поврзете.

  • Поврзување со HDMI кабел (За детали, внимателно прочитајте во „Поврзување со HDMI кабел“ подолу.)
  • Поврзување со дигитален оптички кабел

За методи на поврзување, погледнете ја страницата Поврзување аудио систем.

Напомена

  • Погледнете го упатството за користење на уредот што треба да се поврзе.

Поврзување со HDMI кабел

Овој телевизор поддржува Audio Return Channel (ARC) или Enhanced Audio Return Channel (eARC). Може да користите HDMI кабел за излез на аудио од аудио системите што поддржуваат ARC и eARC.

На телевизорите што поддржуваат eARC, може да направите излез (поминување) на аудио сигналите од надворешните влезни уреди поврзани со телевизорот до eARC поддржаните аудио системи користејќи HDMI терминал со текстот „eARC/ARC“.

За методи на поврзување, погледнете ја страницата Поврзување аудио систем.

Напомена

  • Местото на HDMI терминалот што поддржува eARC/ARC се разликува зависно од моделот. Погледнете во испорачаниот Setup Guide.