In

Hướng dẫn sử dụn chương trình

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chương trình yêu thích của mình.

  1. Bấm nút GUIDE/(Hướng) để hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số.
  2. Chọn một chương trình để xem.
    Chi tiết về chương trình được hiển thị.
  3. Chọn [Xem] để xem chương trình.

Gợi ý

  • (Chỉ riêng các mẫu tương thích với TV box) Nếu bạn thực hiện cài đặt [Cài đặt điều khiển TV box] cài đặt trong [Cài đặt TV box] dưới [Ngõ vào bên ngoài], bạn có thể hiển thị hướng dẫn chương trình của TV box.