In

Kết nối với một thiết bị Bluetooth

Để ghép nối TV với thiết bị Bluetooth

Chỉ dành cho các kiểu TV hỗ trợ A2A2DP Bluetooth có thể sử dụng các thiết bị âm thanh Bluetooth như tai nghe hoặc loa.

Các kiểu TV hỗ trợ A2DP Bluetooth có hỗ trợ các thiết bị âm thanh Bluetooth có [Đồng bộ hóa A/V] trong [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh].

 1. Bật thiết bị Bluetooth và để trong chế độ ghép đôi.
  Để đưa thiết bị Bluetooth vào chế độ ghép đôi hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.
 2. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Điều khiển từ xa và phụ kiện] — [Ghép nối phụ kiện] để đặt chế độ TV trong chế độ ghép đôi.
  Các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ được hiển thị.
 3. Chọn thiết bị mong muốn, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
  Nếu bạn được yêu cầu nhập mã khóa, hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn của thiết bị.
  Sau khi thành ghép đôi, thiết bị sẽ kết nối với TV.

Để kết nối với thiết bị Bluetooth được ghép nối

 1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Điều khiển từ xa và phụ kiện].
 2. Chọn thiết bị được ghép nối nhưng chưa kết nối.
 3. Chọn [Kết nối].