In

Bạn không thể xem các kênh kỹ thuật số.

  • Hỏi nhà lắp đặt tại địa phương xem truyền hình kỹ thuật số có được cung cấp cho khu vực của bạn hay không.
  • Nâng cấp lên ăngten (dây ăngten) thu tín hiệu cao cấp hơn.