Εκτύπωση

Ταξινόμηση λίστας καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταξινόμηση της λίστας καναλιών με όλα τα κανάλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει μόνο τηλεοπτικά κανάλια ή μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για τα κανάλια μέσω κεραίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα ώστε να εμφανίζει τα κανάλια χωρίς περιορισμό ή τα κωδικοποιημένα κανάλια.

Για να ορίσετε ένα φίλτρο σε μια λίστα με όλα τα κανάλια

  1. Πατήστε OK για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα καναλιών.
  2. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για Επιλογή περισσότερων.
  3. Επιλέξτε Ταξινόμηση και πατήστε OK.
  4. Επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε και πατήστε OK για ενεργοποίηση. Το όνομα του φίλτρου εμφανίζεται ως τμήμα του ονόματος της λίστας καναλιών στην κορυφή της λίστας καναλιών.
  5. Πατήστε EXIT για να κλείσετε τη λίστα καναλιών.