พิมพ์

ช่อง & ช่องต่อเข้า

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ช่อง]
ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรายการออกอากาศ
การปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอล
การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล
การแยกประเภทช่องหรือแก้ไขรายชื่อช่อง
การแยกประเภทหรือแก้ไขช่อง
[ค่ากำหนด (ช่อง)]
กำหนดค่า [การตั้งค่าคำบรรยาย] และ [การตั้งค่าเสียง (การออกอากาศ)]
[แบนเนอร์ข้อมูล]
แสดงข้อมูลรายการเมื่อมีการเปลี่ยนช่อง
[ช่องต่อเข้า]
ปรับการตั้งค่าช่องต่อเข้าและ BRAVIA Sync
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ BRAVIA Sync โปรดดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync