Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Begränsa volymen

Du kan använda AVLS (Automatic Volume Limiter System (System för automatisk volymbegränsning)) för att begränsa maximal volym. Det hindrar volymen från att bli för hög och störa andra, orsaka obehag för dina öron eller hindra dig från att höra ljud runtomkring dig, och du kan lyssna med en behagligare volym.

  1. Kontrollera att uppspelningen är pausad och att Bluetooth-funktionen är avstängd.
  2. Håll Nästa-knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i cirka 5 sekunder samtidigt som du trycker på knappen () på vänster () sida på din Walkman tills lampan () på höger () sida på din Walkman tänds med orange sken.

    Lampan släcks () när du släpper upp Nästa-knappen () och knappen (). Lampan () blinkar i grönt två gånger och AVLS är satt till på. Volymen hålls på en dämpad nivå.

    Om du vill ändra AVLS till av igen upprepar du det här steget. När AVLS är inställt på av blinkar lampan () två gånger med rött sken.