Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Send to Smartphone

Môžete preniesť statické zábery/videozáznamy do smartfónu a zobraziť ich. V smartfóne však musí byť nainštalovaná aplikácia PlayMemories Mobile.

 1. MENU (Wireless) → [Send to Smartphone] → požadované nastavenie.
  • Ak stlačíte tlačidlo (Send to Smartphone) v režime prehrávania, zobrazí sa prostredie nastavenia pre [Send to Smartphone].
 2. Ak je tento výrobok pripravený na prenos, zobrazí sa na ňom prostredie s informáciami. Pripojte smartfón a výrobok na základe príslušných informácií.
  • Spôsob nastavenia pre pripojenie smartfónu a výrobku sa mení v závislosti od daného smartfónu.

Podrobnosti položky ponuky

Select on This Device:
Zvolí sa záber v tomto výrobku na prenos do smartfónu.

(1) Zvoľte z možností [This Image], [All Images on This Date] alebo [Multiple Images].

 • Zobrazené voliteľné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu zobrazenia zvoleného vo fotoaparáte.

(2) Ak zvolíte [Multiple Images], zvoľte požadované zábery pomocou na ovládacom koliesku a potom stlačte MENU → [Enter].

Select on Smartphone:
V smartfóne sa zobrazia všetky zábery uložené na pamäťovej karte tohto výrobku.

Poznámka

 • Prenášať je možné len zábery, ktoré sú uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.
 • Môžete zvoliť veľkosť záberu, ktorý sa má odoslať do smartfónu, z možností [Original], [2M] alebo [VGA].
  Ak chcete zmeniť veľkosť záberu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
  • Pri smartfóne so systémom Android
   Spustite PlayMemories Mobile a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Settings][Copy Image Size].
  • Pri zariadení iPhone/iPad
   Zvoľte PlayMemories Mobile v ponuke nastavenia a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Copy Image Size].
 • Niektoré zábery sa nemusia zobraziť v smartfóne, a to v závislosti od záznamového formátu.
 • Zábery vo formáte RAW sa pri odoslaní skonvertujú do formátu JPEG.
 • Nie je možné odosielať videozáznamy vo formátoch XAVC S ani AVCHD.
 • Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre[Send to Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k tomuto výrobku, znova nastavte informácie o pripojení podľa týchto krokov. MENU → [Wireless][SSID/PW Reset]. Po opätovnom nastavení informácií o pripojení sa musí smartfón znova zaregistrovať.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].