Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokustilstand

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

(Enkeltbilled-AF) (standardindstilling):
Produktet låser fokus, når fokusjusteringen er opnået. Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse.

(Dir. man. fokus.):
Giver dig mulighed for at anvende manuel fokus og autofokus kombineret.

(Manuel fokus):
Justerer fokuseringen manuelt.

Bemærk!

  • Hvis motivet er for tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.
  • Når først du ændrer fokuseringsmetoden, slettes den fokusafstand, du indstillede.
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], afgives bip-lyden ikke, når der opnås fokus.