Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Menjanje podešavanja za funkciju Highlight Playback

Za funkciju Highlight Playback možete da podesite opseg reprodukcije i da izaberete temu.

  1. Na LCD monitoru izaberite [Highlight Setting] pre ili posle rada funkcije Highlight Playback.
    • Postavku takođe možete da promenite tako što ćete izabrati dok ovaj proizvod reprodukuje scene istaknutih sadržaja.

Opis stavki menija

[Playback Range]
Možete da podesite opseg reprodukcije (početni i završni datum) za funkciju Highlight Playback.
[Theme]
Možete da izaberete temu za funkciju Highlight Playback.
[Music]
Možete da izaberete muziku.
[Audio mix]
Originalni zvuk se reprodukuje sa muzikom.
[Length]
Možete da podesite trajanje segmenta za funkciju Highlight Playback.
[Highlight Point]

Možete da podesite tačke u filmu ili fotografiji koji će se koristiti u funkciji Highlight Playback.

Reprodukujte željeni film i izaberite - . Ili reprodukujte željenu fotografiju i izaberite .

se prikazuje uz film ili fotografiju koji se koriste u funkciji Highlight Playback.

Da biste izbrisali te tačke, izaberite - [Clear All Points].