พิมพ์

ภาพถ่าย

รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

ฟอร์แมตของไฟล์สกุล
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุนอื่นๆ