พิมพ์

เพลง

รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

mp4

สกุลคำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

สกุลคำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

สกุลคำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

อื่นๆ

สกุลคำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
  • *1 รูปแบบการใช้ของ LPCM คือเครือข่ายที่บ้านเท่านั้น
  • *2 รูปแบบการใช้ของ WAV คือ 2ch เท่านั้น

ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุนอื่นๆ