พิมพ์

การวินิจฉัยด้วยตนเอง

ให้ตรวจสอบว่า TV ทำงานตามปกติหรือไม่

  • กดปุ่ม HELP จากนั้นเลือก [การวิเคราะห์ตัวเอง], [การวิเคราะห์ปัญหา] — [การวิเคราะห์ตัวเอง]
    [การวิเคราะห์ตัวเอง] จะเริ่มทำงาน

คำแนะนำ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบอาการต่อไปนี้ได้ใน หรือ [การวิเคราะห์ปัญหา]

  • [ปัญหาการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต]
  • [ปัญหาอุปกรณ์ภายนอก]
  • [ปัญหาด้านภาพ/เสียง]

หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้