พิมพ์

ในบางครั้งคุณภาพของวิดีโอสตรีมไม่ดี

  • คุณภาพขึ้นอยู่กับวิดีโอต้นฉบับจากผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอและแบนด์วิธการเชื่อมต่อของท่าน
  • คุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างหรือสิ่งกีดขวาง (เช่น ผนัง) ระหว่างทีวีกับเร้าท์เตอร์ไร้สาย สัญญาณรบกวนในสภาพแวดล้อม และคุณภาพของเร้าท์เตอร์ไร้สาย ในกรณีนี้ ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายสำหรับอินเตอร์เน็ต หรือใช้แถบคลื่นความถี่ 5GHz
  • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน หากไม่มีการรองรับแถบคลื่นความถี่ 5GHz จะสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเร้าท์เตอร์ไร้สายได้โดยใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น