พิมพ์

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ Google

  • การตั้งค่าวันที่และเวลาของทีวีเครื่องนี้อาจไม่ถูกต้อง ในบางแอพพลิเคชั่น เช่น Google Play หรือ YouTubeท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของ Google หากเวลาไม่ถูกต้อง
    กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [วันที่และเวลา] — [วันที่และเวลาอัตโนมัติ] — [ใช้เวลาของเครือข่าย] เพื่อปรับเวลาผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติ