Οδηγός βοήθειας

Τύπος 1: Ασφαλές δίκτυο με Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Το πρότυπο WPS καθιστά την ασφάλεια ενός ασύρματου οικιακού δικτύου τόσο απλό όσο το πάτημα του κουμπιού WPS στον ασύρματο δρομολογητή LAN. Πριν από τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, ελέγξτε τη θέση του κουμπιού WPS στον δρομολογητή και εξακριβώστε τη χρήση του.

Για λόγους ασφαλείας, το [WPS (PIN)] παρέχει έναν κωδικό PIN για τον δρομολογητή σας. Ο κωδικός PIN ανανεώνεται κάθε φορά που επιλέγετε [WPS (PIN)].

 1. Πιέστε το HOME Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Ρύθμιση δικτύου].
 2. Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής μεσολάβησης:
  • αυτόματη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Απλή]
  • χειροκίνητη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Για προχωρημένους] [Ενσύρματη ρύθμιση] ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
 3. Επιλέξτε [WPS (Κουμπί)] για τη μέθοδο Push Button ή [WPS (PIN)] για τη μέθοδο PIN.
  Σημείωση
  • Το όνομα του κουμπιού WPS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον δρομολογητή (πχ. κουμπί AOSS).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ρύθμισης.
Σημείωση
 • Αν χρησιμοποιείτε WPS για τη ρύθμιση δικτύου, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή LAN κι οποιοσδήποτε εξοπλισμός που είχε προηγούμενα συνδεθεί στον ασύρματο LAN σε μη ασφαλή κατάσταση θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
  Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του αποσυνδεδεμένου εξοπλισμού και στη συνέχεια συνδέστε ξανά. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή LAN και στη συνέχεια να συνδέσετε τον εξοπλισμό σε μια τηλεόραση σε μη ασφαλή κατάσταση.
 • Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Προτεραιότητα IPv6/IPv4] [IPv6], στη συνέχεια επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου].
 • Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.