Οδηγός βοήθειας

Τύπος 4: Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Εισάγετε τις αντίστοιχες αλφαριθμητικές τιμές για τον δρομολογητή σας εάν κρίνεται απαραίτητο. Τα προς ρύθμιση στοιχεία (πχ. διεύθυνση IP, Subnet Mask, DHCP) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τον δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, ή σε εκείνα που παρέχονται μαζί με τον δρομολογητή.

 1. Πιέστε το HOME Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Ρύθμιση δικτύου].
 2. Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής μεσολάβησης:
  • αυτόματη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Απλή]
  • χειροκίνητη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Για προχωρημένους] [Ενσύρματη ρύθμιση] ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ρύθμισης.

Είναι δυνατή η [Ρύθμιση δικτύου] από το μενού [Αυτόματη Έναρξη].

Σημείωση
 • Επιτρέπει την αυτόματη διαμόρφωση του ενσύρματου/ασύρματου δικτύου.
  • Όταν συνδεθεί με καλώδιο LAN: Ενσύρματη
  • Όταν συνδεθεί με ενσωματωμένο ασύρματο LAN: Ασύρματη
  • Όταν συνδεθεί με δύο από τα καλώδια: Ενσύρματη
 • Η ρύθμιση σε [Απλή], ρυθμίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP. Δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση διακομιστή μεσολάβησης.
 • Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Προτεραιότητα IPv6/IPv4] [IPv6], στη συνέχεια επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου].
 • Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.