In

Tự chẩn đoán

Kiểm tra xem TV có hoạt động bình thường không.

  1. Nhấn nút [HELP].
  2. Chọn [Trạng thái và Chẩn đoán] — [Tự chẩn đoán].

  Gợi ý

  Bạn cũng có thể kiểm tra các triệu chứng sau đây trong [Trạng thái và Chẩn đoán].

  • [Chẩn đoán kết nối internet]
  • [Chẩn đoán kết nối thiết bị ngoại vi]
  • [KIểm tra Hình ảnh/Âm thanh]

  Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thử cách sau.