Personliga ljudsystemSRS-X5

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 BLUETOOTH-enheter.

När ihopparning sker med 2 eller fler BLUETOOTH-enheter måste följande ihopparningsförfarande utföras för varje enhet.

Gör följande innan du använder högtalaren: 

 • Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
 • Anslut högtalaren till vägguttaget eller ladda batteriet tillräckligt.
 • Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten som referens.
 1. Starta högtalaren.

  -indikatorn (ström) lyser grön.

 2. Tryck på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING.

  -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka vit.

  • Information om ihopparning lagras inte som en fabriksinställning på högtalaren. Om du i detta fall bara trycker på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING börjar -indikatorn (BLUETOOTH) blinka snabbt vit och högtalaren växlar automatiskt till ihopparningsläget.
  • När du trycker på -knappen (BLUETOOTH) PAIRING försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten finns i närheten upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och -indikatorn (BLUETOOTH) fortsätter att lysa. Om du vill ansluta en annan BLUETOOTH-enhet, måste du först avsluta nuvarande BLUETOOTH-anslutning genom att manövrera ansluten BLUETOOTH-enhet.
 3. Håll -knappen (BLUETOOTH) PAIRING intryckt tills ljudsignaler hörs och -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka snabbt vit.

  Högtalaren växlar till ihopparningsläge.

 4. Utför ihopparningsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

  Välj ”SONY:SRS-X5”, när en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.

  Om du måste ange en nyckel* på skärmen för BLUETOOTH-enheten anger du ”0000”.

  *Nyckeln kan även kallas ”Kodnyckel” ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord”.

 5. Upprätta BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.

  När BLUETOOTH-anslutning är upprättad fortsätter -indikatorn (BLUETOOTH) att lysa.

  Upprepa från steg 3, om BLUETOOTH-anslutning inte har upprättats.

Tips

 • Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

 • Högtalarens ihopparningsläge avbryts efter cirka 5 minuter och -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt. Om ihopparningsinformationen, t.ex. fabriksinställningen, inte lagras på högtalaren, avbryts inte ihopparningsläget. Börja om från steg 3 om ihopparningsläget avbryts innan processen har genomförts.
 • Vid ihopparning med en BLUETOOTH-enhet som inte kan visa en lista över identifierade enheter eller som inte har någon skärmvisning kan du koppla enheten genom att ställa in både högtalaren och BLUETOOTH-enheten till ihopparningsläget. Här går det inte att utföra ihopparning med högtalaren om kodnyckeln är inställd till annat än ”0000” för BLUETOOTH-enheten.
 • När BLUETOOTH-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  • Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  • Om högtalaren redan har kopplats samman med 8 enheter och du ska koppla den till ytterligare en enhet.

   Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har kopplats samman, kommer den enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.

  • När ihopparningsinformationen på högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  • All ihopparningsinformation raderas, när högtalaren initieras.
 • Högtalaren kan kopplas samman med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.