ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การฟังเพลงโดยการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง