ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)