Οδηγός βοήθειας

Ενδεικτικό LED

Μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση της τηλεόρασης βλέποντας πώς ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.

Η λυχνία LED ανάβει με πορτοκαλί χρώμα
Η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα
  • Ανάβει με λευκό χρώμα όταν η [Εξοικ. Ενέργειας] είναι ρυθμισμένη στην επιλογή [Σβήσιμο Εικόνας]. [Εξοικ. Ενέργειας]
  • Ανάβει με λευκό χρώμα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
Η λυχνία LED είναι σβηστή
  • Δεν ανάβει όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής/αναμονής σε δίκτυο.
Η λυχνία LED αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
  • Αναβοσβήνει ενώ χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο.
Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα
  • Ανάβει με κόκκινο χρώμα σε λειτουργία εγγραφής*.
    • Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.