พิมพ์

การปรับเครื่องเสียง

หลังจากเชื่อมต่อเครื่องเสียงเข้ากับ TV ให้ปรับเอาต์พุตเสียงของ TV จากเครื่องเสียง

การปรับเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล HDMI หรือสายดิจิตอลออพติคอล

 1. หลังจากเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเสียงของท่าน ให้กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
 2. เปิดเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นปรับเสียง
  หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ด้วย HDMI ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของ TV

หมายเหตุ

 • ท่านจำเป็นต้องปรับการตั้งค่า [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] ให้เหมาะสมกับเครื่องเสียงของท่าน กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล]
 • หากระบบเสียงของคุณไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]

คำแนะนำ

การปรับระบบเสียงที่เชื่อมต่อไว้กับสายสัญญาณเสียง

 1. หลังจากเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเสียงของท่าน ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [เสียงออก (คงที่)]
 2. เปิดเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นปรับเสียง

หมายเหตุ

 • หากระบบเสียงของคุณไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]

คำแนะนำ

 • เมื่อใช้เครื่องเสียงภายนอก ท่านสามารถควบคุมเสียงทีวีได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี หากตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก] เป็น [เสียงออก (เปลี่ยนแปลง)] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [เสียงออก (เปลี่ยนแปลง)]
 • เมื่อเชื่อมต่อ subwoofer กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [Subwoofer]