พิมพ์

การปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียง

เมื่อใช้การเชื่อมต่อ HDMI หรือการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออพติคอล

  1. หลังจากเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเสียงของท่าน ให้กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
  2. เปิดเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นปรับเสียง
    หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Syncด้วย HDMI ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

หมายเหตุ

  • ท่านจำเป็นต้องปรับการตั้งค่า [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] ให้เหมาะสมกับเครื่องเสียงของท่าน กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล]

เมื่อใช้การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง

  1. หลังจากเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเสียงของท่าน ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [เสียงออก (คงที่)]
  2. เปิดเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นปรับเสียง

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้เครื่องเสียงภายนอก ท่านสามารถควบคุมเสียงทีวีได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี หากตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก] เป็น [เสียงออก (เปลี่ยนแปลง)] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [เสียงออก (เปลี่ยนแปลง)]
  • เมื่อเชื่อมต่อ subwoofer กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [หูฟัง/เสียงออก] — [Subwoofer]