دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

ذخیره کردن تصاویر روی یک دستگاه رسانه خارجی