Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Punjenje kompleta baterija korišćenjem adaptera za naizmeničnu struju

Komplet baterija punite koristeći isporučeni adapter za naizmeničnu struju. Prethodno postavite komplet baterija.

 1. Zatvorite LCD monitor.

 2. Izvucite ugrađeni USB kabl iz ovog proizvoda.

 3. Povežite ovaj proizvod na zidnu utičnicu koristeći pomoćni kabl za USB vezu i adapter za naizmeničnu struju.
  • Lampica POWER/CHG (punjenje) će zasvetliti narandžastom bojom.
  • Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada komplet baterija bude napunjen do kraja. Iskopčajte pomoćni kabl za USB vezu iz ovog proizvoda.

  A: Pomoćni kabl za USB vezu

  B: Adapter za naizmeničnu struju

Odlaganje ugrađenog USB kabla

Nakon upotrebe, vratite ugrađeni USB kabl u džep kaiša za ruku.

Napomena

 • Oblik adaptera za naizmeničnu struju se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona.
 • Imajte na umu sledeće napomene o korišćenju adaptera za naizmeničnu struju.
  • Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja ovog proizvoda dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
  • Ne stavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski prostor, na primer, između zida ili nameštaja.
  • Pazite da ne izazovete kratki spoj na USB priključku adaptera za naizmeničnu struju ili priključku za bateriju metalnim objektima. To može da dovede do kvara.
  • Da biste iskopčali adapter za naizmeničnu struju iz ovog proizvoda, prvo iskopčajte pomoćni kabl za USB vezu iz adaptera za naizmeničnu struju, a zatim razdvojite ovaj proizvod od pomoćnog kabla za USB vezu, držeći priključke.

Savet

 • Preporučuje se da bateriju punite u opsegu temperature od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).