Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Indikatori upozorenja

Ako se na LCD monitoru prikažu sledeće poruke, postupite na sledeći način.

Cannot recognize the internal memory. Format and use again.

 • Unutrašnja memorija ovog proizvoda je postavljena drugačije od podrazumevanog formata. Izvođenje funkcije [Format] možda će vam omogućiti da koristite ovaj proizvod. Formatiranjem se brišu svi podaci na unutrašnjem mediju za snimanje.

Data error.

 • Došlo je do greške prilikom čitanja ili pisanja u unutrašnju memoriju ovog proizvoda.
 • Do toga može da dođe ako neprekidno izlažete ovaj proizvod udarcima.
 • Filmovi snimljeni na drugim uređajima možda se ne mogu da se reprodukuju.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Datoteka za upravljanje je oštećena. Kada izaberete [Yes], kreira se nova datoteka za upravljanje. Stare snimljene slike na mediju možda neće biti moguće reprodukovati (datoteke slika nisu oštećene). Ako izvršite [Repair Img. DB F.] nakon kreiranja novih informacija, reprodukcija starih snimljenih slika će možda postati moguća. Ako to ne radi, iskopirajte slike pomoću softvera „PlayMemories Home“.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Ne možete da snimate ili reprodukujete filmove zato što ne postoje informacije za upravljanje filmovima. Ako izaberete [Yes], kreiraju se nove informacije za upravljanje i možete da snimate ili reprodukujete filmove.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Ne možete da snimate ili reprodukujete filmove zato što ne postoje informacije za upravljanje filmovima. Ako izaberete , kreiraju se nove informacije za upravljanje i možete da snimate ili reprodukujete filmove.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Pošto je datoteka informacija o filmovima u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) oštećena, postoje nekonzistentnosti između informacija u bazi podataka i informacija u datoteci. Izaberite da biste napravili rezervnu kopiju filmova u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) i popravite datoteku baze podataka. Filmove koji su zaštitno kopirani ne možete da vidite na ovom proizvodu. Povezujući ovaj proizvod sa računarom nakon popravke baze podataka, možete da uvezete zaštitno kopirane filmove u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD) na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“ instaliranog na računar. Međutim, nema garancija da će svi filmovi biti uvezeni na računar.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Više puta ste izvodili snimanje i brisanje ili koristite memorijsku karticu koja je formatirana na drugom uređaju. Napravite zaštitnu kopiju podataka na drugom uređaju (kao što je računar), a zatim formatirajte memorijsku karticu na ovom proizvodu.
 • Veličina umetnute memorijske kartice nije dovoljna za kopiranje filmova. Koristite preporučenu memorijsku karticu.

Restoring data...

 • Upis podataka na medije na ovom proizvodu nije uspeo. Učinjeni su pokušaji da se podaci oporave, ali nisu uspeli.

Cannot recover data.

 • Upis podataka na medije na ovom proizvodu nije uspeo. Učinjeni su pokušaji da se podaci oporave, ali nisu uspeli.

Reinsert the memory card.

 • Ponovo umetnite memorijsku karticu nekoliko puta. Ako indikator nastavi da treperi i nakon ponovnog umetanja, memorijska kartica je možda oštećena. Pokušajte sa drugom memorijskom karticom.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Formatirajte memorijsku karticu. Imajte u vidu to da će se formatiranjem memorijske kartice izbrisati svi snimljeni filmovi i fotografije.

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Ne možete da kreirate fascikle čiji naziv prevazilazi 999MSDCF. Ne možete da kreirate ili izbrišete kreirane fascikle korišćenjem ovog proizvoda.
 • Formatirajte memorijsku karticu ili izbrišite fascikle korišćenjem računara.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Koristite memorijsku karticu koja je preporučena za ovaj proizvod.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Reinsert the memory card.

External media cannot execute functions.

 • – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – snimak.
 • Ako indikator treperi čak i tada, formatirajte spoljni medijum pomoću računara, a zatim ponovo povežite ovaj proizvod sa spoljnim medijem. Imajte u vidu to da će se formatiranjem spoljnog medijskog uređaja izbrisati svi snimljeni filmovi i fotografije koji se nalaze na njemu.
 • Ako se ista poruka prikazuje nakon formatiranja, spoljni medijum možda nije podržan na ovom proizvodu ili je možda oštećen. Pokušajte sa drugim spoljnim medijem.

Unable to access external media.

 • Koristite spoljni medijski uređaj u stabilnim uslovima (okruženje u kom nema vibracija, koje je na sobnoj temperaturi itd.).
 • Uverite se da je izvor napajanja spoljnog medijskog uređaja povezan.

Ostalo

Maximum number of images already selected.

 • Možete odjednom da izaberete samo 100 slika kada:
  • Brišete filmove/fotografije
  • Štitite filmove/fotografije ili uklanjate zaštitu
  • Kopirate filmove/fotografije

Data protected.

 • Pokušali ste da izbrišete zaštićene podatke. Uklonite zaštitu sa podataka.