Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávání hudby

Můžete přehrávat hudbu přenesenou do přehrávače Walkman.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Music].
  2. Vyberte požadovaný způsob hledání a požadované položky, dokud se nezobrazí seznam skladeb. Potom vyberte požadovanou skladbu.
    Spustí se přehrávání, a zobrazí se obrazovka přehrávání hudby. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ().

Tip

  • Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání hudby z jiných obrazovek během přehrávání hudby, stisknutím a podržením tlačítka () zobrazte možnost [Music] a poté znovu stiskněte tlačítko ().

Poznámka

  • Pokud přehrávač není v provozu, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko ().
  • Pokud při pozastavení přehrávání po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne. V tom případě před provedením výše uvedeného kroku 1 zapněte napájení.
  • V závislosti na způsobu přenosu skladeb do přehrávače Walkman se skladby mohou přehrávat v jiném pořadí než v počítači. Chcete-li určit pořadí přehrávání skladeb jiné než v přehrávači Walkman, upravte seznamy skladeb pomocí funkce Media Go nebo iTunes a poté je přeneste do přehrávače Walkman.