Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fremf.metode

Du kan indstille fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig eller selvudløseroptagelse.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Enkelt optagelse (standardindstilling):
Optager ét stillbillede. Normal optagetilstand.

Kont. optagelse:
Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Hast.pri. kont.:
Optager kontinuerligt billeder ved høj hastighed, mens du trykker og holder ned på udløserknappen.

Selvudløser:
Optager et billede efter 10 eller 2 sekunder.

Selvudl.(Kont.):
Optager billeder kontinuerligt efter 10 sekunder.

Kontinuerlig bracket:
Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af lysstyrke.

Enkelt bracket:
Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, alle med en forskellig grad af lysstyrke.

Hv.b.bracketing:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af lysstyrke i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

DRO-bracket:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.